خرید کارت هدیه

این کارت هدیه پس از سفارش و تسویه حساب شما برای ایمیل گیرنده، ارسال خواهد شد.

 از برگشت ناپذیری کارت هدیه آگاه بوده و آن را می پذیرم.